SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata online dotycząca działalności NATO w basenie Morza Bałtyckiego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

29 czerwca 2022 (piątek) w godzinach 12:00 – 14:00 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizuje debatę online dotyczącą NATO i działalności tego podmiotu w basenie Morza Bałtyckiego. Wraz z ekspertami poruszymy wątki związane m.in. z rozszerzeniem NATO o Szwecję i Finlandię, znaczeniem basenu Morza Bałtyckiego dla państw Sojuszu oraz możliwymi odpowiedziami Federacji Rosyjskiej na te działania.

Organizatorami i partnerami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Instytut Debaty Publicznej oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Goścmi czwartkowej debaty online będą Płk (rez.) dr hab. inż. Zdzisław Śliwa – dziekan Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu w Estonii oraz profesor wizytujący Akademii Obrony Łotwy. Ukończył m.in. Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, Akademię Dowódczo-Sztabową Wojsk Lądowych Armii Stanów Zjednoczonych w Fort Leavenworth oraz Centrum Studiów Strategicznych Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Pekinie. W trakcie służby wojskowej pełnił obowiązki szefa Oddziału Operacyjnego J-3 w Kwaterze Głównej KFOR w Prisztinie oraz szefa Oddziału Planowania Operacyjnego J-5 w Dowództwie Operacyjnym SZ RP. Posiada doświadczenie dydaktyczne nabyte w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Akademii Obrony Narodowej oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jest autorem publikacji w prasie krajowej i zagranicznej, dotyczących zagadnień obejmujących problematykę bezpieczeństwa, Prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz – politolog i historyk dziejów najnowszych. Kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji w Instytucie Politologii UG. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990–1997 oficer Grupy Okrętów Szkolnych, a następnie wykładowca akademicki. Obecnie zatrudniony w Instytucie Politologii UG, w przeszłości pracownik Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Redaktor naczelny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Były wiceprezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to problematyka wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw, polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich, zwłaszcza w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz rosyjska polityka energetyczna postrzegana jako instrument ekspansji polityczno-gospodarczej. W ostatnim okresie autor w współautor monografii: „Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku”, „Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego w XXI wieku”, „Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji”, „Geopolityczne znaczenie akwenów morskich”, Prof. dr hab. Andrzej Makowski (kmdr rez.) – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, autor i współautor ponad dwustu publikacji oraz prac naukowo–badawczych i ekspertyz, w tym Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP (2017). Dyrektor Instytutu Dowódczo–Sztabowego (1996-2003) oraz Instytutu Nauk Społecznych (2005-2008) Akademii Marynarki Wojennej, oficer Marynarki Wojennej (1972-2003) pełniący stanowiska od dowódcy działu okrętowego do dowódcy okrętu w 13 dywizjonie Trałowców Bazowych w Helu. Wiceprzewodniczący Komisji Prawa Morskiego PAN o. Gdańsk, członek Komisji Prawnej IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku, Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK, członek redakcji-Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej (UAM) oraz Kwartalnika „Przegląd Bezpieczeństwa Morskiego” (AMW), oraz dr Damian Szacawa – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej oraz adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprzewodniczący Sekcji badań Europy Północnej Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM) oraz członek European International Studies Association (EISA), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) i Pracowni Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-Bałtyckiej i Arktyki. Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych nt. współpracy międzynarodowej, organizacji międzynarodowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Morza Bałtyckiego oraz Europy Środkowej.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content