SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2024

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szef Służby Zagranicznej ogłosił nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2024.

Rozpoczęcie aplikacji: 4 marca 2024 r.

Początek konkursu: 13 listopada 2023 r.

Limit przyjęć: 23 osoby

Stopień wypełnienia limitu na dzień ogłoszenia konkursu: 0 %

Główne obowiązki aplikanta

 1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. 

Wymagania stawiane kandydatom

 1. wyłącznie obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle,  mającą dobrą ostrość, pokazującą twarz na wprost od wierzchołka głowy do górnej części barków. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Fotografię składaną w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,
 3. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Uwaga – konieczne jest przedstawienie pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, a nie jedynie wydruku z kwalifikatora; we wniosku do NAWA w punkcie „Cel uznania dokumentu w Polsce” należy wpisać nabór na Aplikację dyplomatyczno-konsularną i ostateczny termin na złożenie wniosku; termin oczekiwania na informację może być wydłużony.
 4. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające brak karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, Uwaga – zaświadczenie można przesłać w wersji elektronicznej (plik xml uzyskany ze strony System e-KRK (ms.gov.pl)).
 5. kopię certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i wyżej –  jeśli kandydat taki certyfikat posiada (https://www.gov.pl/web/dyplomacja/potwierdzenie-znajomosci-jezykow-obcych
 6. oświadczenie o gotowości do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej RP, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie.

Etapy konkursu:

 1. test wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,
 2. testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej (analiza, rozwiązywanie problemów),
 3. sprawdzian stopnia znajomości języka angielskiego,
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres; wykorzystanie między innymi testów psychologicznych),
 5. rozmowa kwalifikacyjna (ocena przydatności i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2024A

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowany mnożnik kwoty bazowej dla  korpusu służby cywilnej wynosi 2,4 (kwotowo: 5 257,08 zł brutto[1].)

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz wykazanie się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego i wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Szef Służby Zagranicznej.

Stopień dyplomatyczny zostanie nadany osobom wykazującym się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych: jednego na poziomie minimum B2, a drugiego co najmniej C1.

Uprzejmie prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do 16.10.2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy aplikacjaDK2024A@msz.gov.pl lub
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dziennik podawczy) lub przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

W przypadku składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej rozmiar przesyłanych elektronicznie załączników nie może przekraczać 15 MB łącznie.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Akademia Dyplomatyczna

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2024A

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85 lub e-mail: aplikacjaDK2024A@msz.gov.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 2. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Daniel Szczęsny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 6. Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania danych: dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu (dokumentacja osób, które nie zostały wyłonione w konkursie zostanie komisyjnie zniszczona bez zbędnej zwłoki), a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
 8. Przysługujące prawa:

– prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych ad.sekretariat@msz.gov.pl;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 – 22.1b Kodeksu pracy oraz art. 26 – 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505, z 2014 r. poz. 1111, z 2016 r. 13485, z 2017 r. 1889, z 2018 r. 1559, z 2021 poz. 1233, 2447, 2448) oraz art. 43 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 1003).
 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

[1] Wyliczenie wynagrodzenia zasadniczego na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2023 r. w wysokości 2190,45 złotych

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content