SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszenie konkursu „Dyplomacja publiczna 2024”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert:

„Dyplomacja publiczna 2024”

 1. Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna

2.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

         3 975 000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).

3.      Zasady przyznawania dotacji:

         O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:
 1. stowarzyszenia,
 2. fundacje,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 5. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 6. spółdzielnie socjalne,
 1. niepubliczne szkoły wyższe,
 2. publiczne szkoły wyższe[1],  
 3. jednostki samorządu terytorialnego[2].

4.      Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 kwietnia 2024 r. do dnia 15 grudnia 2024 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5.      Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.  Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r., do godziny 16:00, w  sposób opisany w Regulaminie konkursu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały opiniowaniu.

7.      Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

8.      Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało zadanie publiczne pn. „Dyplomacja publiczna 2023”, na które przeznaczono łącznie kwotę 3 610 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało zadania publiczne tego samego rodzaju pn. „Dyplomacja publiczna 2022”, na które przeznaczono łącznie kwotę 3 971 143,38 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 38/100 złotych).

9.      Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja oraz w siedzibie Ministerstwa.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres dotacjengo@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.


[1] w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

[2] w rozumieniu: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz.2094 ze zm.).

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content