SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Oświadczenie RODM Gdańsk w związku z publikacją Radia Zet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W związku z artykułem dotyczącym działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, opublikowanym przez p. Macieja Bąka, który ukazał się dnia 19 grudnia 2022 roku w serwisie internetowym „Radio Zet”, oświadczamy, co następuje:

1. Nie jest prawdą, że oferta Instytutu Debaty Publicznej oraz Stowarzyszenia Morena uzyskały podobną ocenę. Jak wynika z załączników nr 5 i 6 do protokołu końcowego konkursu, oferta Instytutu Debaty Publicznej uzyskała 85,5 punktów, a Stowarzyszenia Morena 83,5, co oznacza, że oferta Instytutu Debaty Publicznej była oceniona przez komisję konkursową jako bardziej wartościowa. Nie były to jedyne podmioty biorące udział w postępowaniu, bowiem swoją ofertę na prowadzenie RODM w Gdańsku złożyło również Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Należy przy tym podkreślić, że same zasady konkursu premiowały podmioty dotychczas współpracujące z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Kontroferent mógł uzyskać maksymalnie 10 punktów za dotychczasową współpracę, a oferenci tacy jak Instytut Debaty Publicznej, którzy nie współpracowali z AD lub DDPK MSZ w latach 2019 – 2021, otrzymywali 5 pkt.

W uzasadnieniu przyznanej punktacji w ramach oceny końcowej oferty Instytutu Debaty Publicznej, wskazano, że była to oferta najkorzystniejsza finansowo i zawierała bardzo dobrze oszacowane koszty. Komisja podkreśliła również bardzo dobre doświadczenie oraz sieć kontaktów oferenta dające rękojmię poprawnej realizacji zadania.

Warto wskazać również, że w 2019 roku oferta Stowarzyszenia Morena była jedyną ofertą na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, która wpłynęła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei my w 2022 roku mieliśmy dwóch konkurentów.

2. Wyjaśniamy, że kwotą, którą w 2022 roku otrzymał Instytut Debaty Publicznej na realizację zadania publicznego jest kwota 212 560 zł. Wskazana kwota nie jest kwotą, którą koordynator RODM otrzymał jako wynagrodzenie, bowiem  obejmuje ona całokształt kosztów prowadzenia ośrodka w tym roku, które szczegółowo zostały określone w kosztorysie, w tym m.in. koszt wynajmu biura, zapewnienia łączności telefonicznej, usług pocztowych i kurierskich, materiałów biurowo-papierniczych, kosztów druku, zakupu nagród, poczęstunku dla uczestników spotkań, oprogramowania do prowadzenia zajęć on-line, zakupu biletów dla prelegentów, kosztów noclegów. Koszt wynagrodzeń koordynatora i konsultantów Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej stanowi mniejszość otrzymanych z MSZ środków.

3. Jako podmiot prywatny, posiadający ponad siedmioletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej, podejmując współpracę z poszczególnymi osobami kierujemy się wyłącznie przesłankami merytorycznymi związanymi z charakterem realizowanych przez te podmioty umów tj. wykształceniem, doświadczeniem i innymi istotnymi kwalifikacjami. Nie kierujemy się w tym zakresie wyznawanymi przez te osoby poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, pochodzeniem etnicznym itp. Podkreślenia wymaga fakt, że kierowanie się tymi przesłankami nie tylko stanowiłoby dyskryminację, ale na gruncie prawnym dane te stanowią szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prowadzenie przez współpracowników Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, w czasie wolnym, zgodnej z prawem działalności społecznej, nie ma związku z pełnionymi przez te osoby obowiązkami w ramach RODM.

Podkreślenia wymaga fakt, że konsultanci ośrodka posiadają niezbędne kwalifikacje, które określone były w dokumentacji konkursowej, a także wykształcenie kierunkowe w zakresie polityki zagranicznej. Koordynator ośrodka ukończył studia z zakresu prawa oraz nauk o polityce, a także studia MBA oraz od pięciu lat pracuje naukowo w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Konsultanci ośrodka ukończyli z kolei odpowiednio studia na kierunkach: stosunki międzynarodowe i dyplomacja. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w sektorze publicznym i prywatnym.

4. Prawdą jest, że poseł Kacper Płażyński był jednym z panelistów podczas debaty dot. Nord Stream 2, w której uczestniczyli również przedstawiciele środowiska naukowego i dziennikarskiego. Pan poseł jako jedyny parlamentarzysta wyraził zgodę na udział w tej dyskusji, na którą zaproszenia wysłane zostały również do posłów: Beaty Maciejewskiej (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Marka Rutki (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Tadeusza  Aziewicza (Koalicja Obywatelska), Marka Biernackiego (Polskie Stronnictwo Ludowe), Barbary Nowackiej (Koalicja Obywatelska). Potwierdzamy, że pan poseł za udział w debacie nie pobrał jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Podkreślenia wymaga fakt, że decyzji o wyborze panelistów Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku dokonuje wyłącznie w oparciu o posiadane przez nich kwalifikacje, dążąc do zapewnienia udziału ekspertów o najwyższej renomie. Wśród specjalistów, którzy występowali na wydarzeniach RODM są osoby piastujące stanowiska profesorskie m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Akademii Marynarki Wojennej czy Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu w Estonii. Ośrodek miał przyjemność gościć również m.in. dyrektor wykonawczą Banku Światowego, Konsula Generalnego Ukrainy, Ambasadora Rwandy, Konsula Honorowego Mołdawii czy tez przedstawiciela Kolegium Europejskiego w Natolinie.

5. W korespondencji z p. Maciejem Bąkiem wskazaliśmy, że w szkoleniach i warsztatach na dzień 12 grudnia 2022 roku uczestniczyło odpowiednio 139 i 384 osób (523 osoby łącznie). Podaliśmy jednak jednocześnie frekwencję podczas innych wydarzeń organizowanych przez RODM, takich jak chociażby debata dot. Nord Stream 2, w której uczestniczyło 109 osób czy debata „Zawód: dyplomata- dlaczego warto?”, w której udział brało 71 osób. Dane te niestety nie znalazły się w tekście. W związku z tym chcemy podkreślić, że szkolenia i warsztaty stanowią wyłącznie dwie kategorie działań z dziewiętnastu podejmowanych przez RODM, do których oprócz paneli dyskusyjnych, należą również m.in. animacje gry Trimarium, debata oksfordzka, konkurs wiedzy z zakresu polityki zagranicznej, czy też wykłady dotyczące stosunków bilateralnych, polityki energetycznej, organizacji międzynarodowych czy wyzwań polskiej polityki zagranicznej. Na dzień 19 grudnia 2022 roku łączna liczba uczestników wydarzeń stacjonarnych (udokumentowana podpisami na listach obecności) wyniosła 1109 osób. Do tego należy doliczyć uczestników debat i wykładów online, osoby korzystające z cotygodniowych konsultacji czy uczestników wydarzeń, których RODM Gdańsk był partnerem (np. Dzień Dziecka na Uniwersytecie Gdańskim).

W kontekście prowadzonych szkoleń podkreślenia wymaga fakt, że jako instytucja edukacyjna z ponad siedmioletnim doświadczeniem, nie stawiamy na ilość tylko na jakość, a więc na realizację zakładanych celów dydaktycznych, ujętych w programie zajęć. Liczebność poszczególnych grup szkoleniowa związana jest m.in. z doborem metod dydaktycznych, które obejmowały nie tylko część wykładową, ale również ćwiczenia grupowe związane z samodzielną analizą źródeł prawa międzynarodowego, takich jak Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych.

Szkolenia były monitorowane za pomocą ankiet ewaluacyjnych, które jednoznacznie wskazują, że zajęcia spełniły oczekiwania uczestników, którzy wysoko oceniali zarówno prezentowany przez prowadzącego poziom wiedzy, jak też wzrost poziomu swoich kompetencji po zakończeniu spotkania. W korespondencji z dnia 12 grudnia 2022 roku zaproponowaliśmy p. Maciejowi Bąkowi możliwość zapoznania się z ankietami ewaluacyjnymi prowadzonych szkoleń, jednak nie skorzystał on z tej możliwości.

Nie byłoby z naszej strony profesjonalnym porównywać się czy też oceniać sposób prowadzenia szkoleń i warsztatów przez naszych konkurentów, ponieważ nie posiadamy informacji o programach tych zajęć, grupie docelowej, zakładanych celach dydaktycznych czy wynikach ewaluacji, o ile taka była prowadzona. Ponadto realizację zadania rozpoczęliśmy w kwietniu 2022 r., więc nasze działania obejmują niecałe 9 miesięcy, podczas gdy w 2021 roku ośrodek działał przez 12 miesięcy.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content