SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapowiedź debaty „Tykająca bomba ekologiczna na Bałtyku – Komisja Helsińska na ratunek?”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W najbliższy piątek, 2 grudnia 2022 roku, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zorganizuje debatę pt. „Tykająca bomba ekologiczna na Bałtyku – Komisja Helsińska na ratunek?”.

Debata będzie dotyczyć zagadnień związanych z działalnością Komisji Helsińskiej. Porozmawiamy na temat jej kompetencji oraz problemach występujących na Morzu Bałtyckim, tj. zanieczyszczeniach, zalegającej w nim broni chemicznej, szlakach handlowych oraz inwestycjach, związanych m. in. z żeglugą.

Wydarzenie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 12:00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Gośćmi piątkowej debaty będą:

  • dr hab. Marek Grzybowski – profesor Akademii Morskiej w Gdyni. BAŁTYCKI KLASTER MORSKI I KOSMICZNY, prezes zarządu www.bssc.pl POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE, przewodniczący Zarządu PTN, Dyrektor Obserwatorium Regionu Morza Bałtyckiego, Członek ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH http://www.atiner.gr/. Organizator około 190 konferencji, seminariów oraz paneli dyskusyjnych, w tym warsztatów w ramach European Maritime Day. Promotor 2 rozpraw doktorskich. Recenzent 2 rozpraw doktorskich i jednego przewodu habilitacyjnego. Promotor około 600 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Autor i redaktor 14 publikacji zwartych, ponad 110 publikacji naukowych, około 20 raportów i opracowań związanych z ekonomią i zarządzaniem w gospodarce morskiej.
  • dr Edyta Łońska – absolwentka oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 20 lat jest zatrudniona w Akademii Marynarki Wojennej. Jest autorem wielu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach wieloautorskich oraz opracowań w ramach projektów i grantów badawczych. Współorganizator i uczestnik licznych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Obecnie Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. W kręgu jej zainteresowań naukowo-badawczych znajduje się problematyka z obszaru nauk o bezpieczeństwie, szczególnie zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego oraz bezpieczeństwo ekologiczne państwa. Była członek wielu zespołów badawczych oceniających zagrożenia wynikające z obecności zatopionej w morzu amunicji chemicznej i konwencjonalnej oraz badających procesy korozyjne zatopionej amunicji.
  • prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz – politolog i historyk dziejów najnowszych. Kierownik Zakładu Polityk Publicznych i Administracji w Instytucie Politologii UG. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1990–1997 oficer Grupy Okrętów Szkolnych, a następnie wykładowca akademicki. Obecnie zatrudniony w Instytucie Politologii UG, w przeszłości pracownik Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Redaktor naczelny „Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego”. Były wiceprezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to problematyka wykorzystywania potencjału militarnego w polityce państw, polityczno-militarnego oddziaływania państw i aktorów niepaństwowych na akwenach morskich, zwłaszcza w odniesieniu do Morza Bałtyckiego oraz rosyjska polityka energetyczna postrzegana jako instrument ekspansji polityczno-gospodarczej. W ostatnim okresie autor w współautor monografii: „Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku”, „Rosyjska wizja mocarstwa energetycznego w XXI wieku”, „Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji”, „Geopolityczne znaczenie akwenów morskich”.
  • dr hab. inż. Jacek Fabisiak, profesor Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych, a w 2019 stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwa. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, w szczególności środowiska morskiego. Główne jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na substancje toksyczne i niebezpieczne w środowisku morskim, w szczególności zatopioną broń chemiczną i konwencjonalną, skażenie promieniotwórcze i ochronę radiologiczną, ochronę przed skażeniami bojowymi środkami trującymi oraz broń masowego rażenia. W ramach działalności naukowej dotychczas uczestniczył w ponad 20 projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, pełniąc w kilku funkcje kierownika. Dr hab. inż. Jacek Fabisiak jest autorem lub współautorem ponad 50 artykułów naukowych, z których kilkanaście opublikowano w renomowanych czasopismach zagranicznych. Jest on także autorem lub współautorem kilku monografii naukowych, a także szeregu ekspertyz naukowych. Jest członkiem wielu grup roboczych i eksperckich krajowych i międzynarodowych, głównie rozwiązujących problemy zagrożeń środowiska morskiego.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content