SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zgłoś się do konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przypominamy, iż Szef Służby Zagranicznej ogłosił nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2023.

Aplikacja rozpocznie się 8 maja 2023 roku, natomiast konkurs zacznie się 14 października 2022 roku. Limit przyjęć to 23 osoby. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 września 2022 roku.

Jakie są główne obowiązki aplikanta?

 1. ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
 2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
 3. ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji,
 5. przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego. 

Wymagania stawiane kandydatom

 1. wyłącznie obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.
   

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem), wraz z kolorową fotografią o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle,  mającą dobrą ostrość, pokazującą twarz na wprost od wierzchołka głowy do górnej części barków. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB. Fotografię składaną w postaci papierowej wykonuje się na papierze fotograficznym,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego,
 3. w przypadku ukończenia studiów magisterskich na uczelni zagranicznej kopia dokumentu potwierdzającego uznawalność dyplomu w Polsce, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Uwaga – konieczne jest przedstawienie pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, a nie jedynie wydruku z kwalifikatora; we wniosku do NAWA w punkcie „Cel uznania dokumentu w Polsce” należy wpisać nabór na Aplikację dyplomatyczno-konsularną i ostateczny termin na złożenie wniosku; termin oczekiwania na informację może być wydłużony.
 4. w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje,
 5. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające brak karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, Uwaga – zaświadczenie można przesłać w wersji elektronicznej (plik xml uzyskany ze strony https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web)
 6. kopię certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i wyżej –  jeśli kandydat taki certyfikat posiada (Rozporządzenie).
 7. oświadczenie o gotowości do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej RP, w dowolnym kraju i w dowolnym czasie.

Etapy konkursu:

 1. test wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki,
 2. testy badające przydatność kandydatów do pracy w służbie zagranicznej (analiza, rozwiązywanie problemów),
 3. sprawdzian stopnia znajomości języka angielskiego,
 4. badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, współpracy z innymi oraz odporności na stres; wykorzystanie między innymi testów psychologicznych),
 5. rozmowa kwalifikacyjna (ocena przydatności i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

UWAGA

 • szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy  Rozporządzenia ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/191
 • ze względów epidemiologicznych konkurs może zostać w całości lub częściowo przeprowadzony online,
 • do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną wraz ze zdjęciem,
 • osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu,
 • do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w szczególności certyfikaty językowe. Podczas procedury konkursowej komisja może wziąć pod uwagę poziom znajomości przez kandydata innych (aniżeli język angielski) języków obcych
 • mając na uwadze potrzeby kadrowe MSZ i placówek zagranicznych komisja konkursowa  może preferować na późniejszych etapach kandydatów posiadających wykształcenie i doświadczenie prawnicze, ekonomiczne oraz inżynierów, a także znających rzadkie języki obce.

Ważne informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej ADK 2023A

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku; oferowane wynagrodzenie wynosi: ok. 4.876,70 zł brutto.

Po odbyciu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej  słuchacze będą musieli wykazać się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych, jednego na poziomie minimum B2, a drugiego co najmniej C1.  

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz wykazanie się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego i wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów aplikacji podejmuje Szef Służby Zagranicznej.

Uprzejmie prosimy o złożenie kompletu dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy aplikacjaDK2023A@msz.gov.pl lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (dziennik podawczy) lub przesłanie w terminie do 15 września 2022 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ.

W przypadku składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej rozmiar przesyłanych elektronicznie załączników nie może przekraczać 15 MB łącznie.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: ADK 2023A

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 523 79 85 lub

e-mail: aplikacjaDK2023A@msz.gov.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 2. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 3. Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych – Daniel Szczęsny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 5. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
 6. Informacje o odbiorcach danych: dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 7. Okres przechowywania danych: dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Szef Służby Zagranicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
 8. Przysługujące prawa:

– prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych ad.sekretariat@msz.gov.pl;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 – 22.1b Kodeksu pracy oraz art. 26 – 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. poz. 1505, z 2014 r. poz. 1111, z 2016 r. 13485, z 2017 r. 1889, z 2018 r. 1559, z 2021 poz. 1233, 2447, 2448) oraz art. 43 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 1003).

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content