SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:

Wymagania konieczne

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada udokumentowaną znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego, potwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełniania niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego (Dz.U.2022 poz. 256, Dz.U. 2023 poz. 1714),
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej 7 lat stażu pracy, w tym doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz liczący się dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, ekonomia, historia, socjologia,
 • posiada doświadczenie w sferze stosunków międzynarodowych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

 • listu motywacyjnego,
 • formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń[1], dostępnych na stronie MSZ w zakładce konkurs PISM;
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski/,
 • kopii dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego potwierdzonego zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełniania niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego (Dz.U.2022 poz. 256, Dz.U. 2023 poz. 1714),
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub oświadczenie w tym zakresie,
 • wykazu publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego,
 • opracowania pisemnego dotyczącego koncepcji funkcjonowania i rozwoju Instytutu zgodnie
  z jego statutem, na podstawie udostępnionych materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Instytutu.

Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne.

Kryteria oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów:

 • analiza nadesłanych aplikacji pod kątem spełnienia wymagań koniecznych zawartych
  w ogłoszeniu,
 • rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie wiedzy kandydata wymaganej do objęcia stanowiska, ocenę predyspozycji osobistych oraz umiejętności kierowniczych.

Dokumenty należy składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zamkniętej kopercie (Dziennik Podawczy czynny w godz. 08:15 – 16:15) lub przesłać pocztą w terminie do 16 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Biuro Spraw Osobowych

Al. J.Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

 z dopiskiem: Konkurs Dyrektor PISM 2024/1

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia można uzyskać:

[1]  Osoba, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania przez MSZ danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), stanowiąca realizację obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2).

 1. Współadministratorami, w   rozumieniu art. 26 RODO, danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa oraz Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z siedzibą, w Warszawie przy ulicy Wareckiej 1A 00-034.
 2. Współadministratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych:

a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, adres e-mail: iod@msz.gov.pl.

b) w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych iodo@pism.pl, Warszawa Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na wybrane stanowisko:
 1. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu Pracy,
 2. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu Pracy,
 3. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO w związku z art. 5 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych,
 4. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2  lit a RODO, tj. na podstawie zgody w zakresie danych nie objętych przepisami prawa, które kandydat przekazał z własnej inicjatywy.
 1. Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w konkursie. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie. Podanie innych danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w przepisach prawa zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zaś zgodę można odwołać w dowolnym czasie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: konkursy.rekrutacja@msz.gov.pl. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, musi być ona wyrażona w sposób wyraźny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe zawarte w protokole konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat, tj, do czasu przedawnienia ew. roszczeń względem administratorów danych, z tytułu obowiązujących przepisów prawa pracy (np. nierównego traktowania).
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom i podmiotom trzecim uprawnionym do dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to w szczególności imion, nazwisk i doświadczenia kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze oraz wyniku naboru, stanowiącym informację publiczną. Kandydaci muszą liczyć się w szczególności z tym, że lista osób kandydujących na stanowisko, może zostać podana do wiadomości publicznej z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odrębną kategorię odbiorców mogą stanowić podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcy usług IT.

 1. Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą:
 • prawo do dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli była ona podstawą przetwarzania;
 • prawo do usunięcia danych, w szczególności, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content