SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Ogłoszenie konkursu „Dyplomacja publiczna 2024–2025 – wymiar europejski i przeciwdziałanie dezinformacji”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert:

„Dyplomacja publiczna 2024-2025 – wymiar europejski i przeciwdziałanie dezinformacji”
 

1. Rodzaj zadania publicznego

Dyplomacja publiczna

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy 00/100 złotych)

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:

a) stowarzyszenia,

b) fundacje,

c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

e) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

f) spółdzielnie socjalne,

2. niepubliczne szkoły wyższe,

3. publiczne szkoły wyższe[1],  

4. instytuty badawcze[2].

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Zadanie należy zrealizować w terminach:

–   od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – moduł I,

–   od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 listopada 2025 r. – moduł II.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów osobno dla każdego modułu.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 3 lipca 2024 r., do godziny 15:00, w  sposób opisany w Regulaminie konkursu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, ani nie będą podlegały opiniowaniu.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w trakcie realizacji zadania publicznego pn. „Dyplomacja publiczna 2024”, na które przeznaczono łącznie kwotę 3 970 719,98 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście 98/100 złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało zadanie publiczne tego samego rodzaju pn. „Dyplomacja publiczna 2023”, na które przeznaczono łącznie kwotę 3 610 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

9. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja oraz w siedzibie Ministerstwa.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres dotacjengo@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.


[1] w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

[2] w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534 ze zm.). 

Czytaj więcej

Follow by Email
Facebook
Twitter
Skip to content